Özel Ağaçlandırma ve Hibe
4024
page-template-default,page,page-id-4024,central-core-1.0.2,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Özel Ağaçlandırma ve Hibe

Geri Dön

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman sınırları içindeki açıklıklarlar bozuk orman alanların da, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufu altındaki asli ve tali orman ürünü veren bitki türleri ile yapılan ağaçlandırmaya özel ağaçlandırma diyoruz.

Özel Ağaçlandırmanın Amacı;

– Orman alanını artırmak,
– Özel ormancılığı teşvik etmek,
– Özel sektör kaynaklarından yararlanmak,
– Yöre halkının gelir kaynağını artırmak,
– Tarıma uygun olmayan ancak tarım yapılan alanların ağaçlandırılmasını sağlamak,

Özel ağaçlandırma çalışmalarında elde edilen her türlü ürün, özel ağaçlandırma sahibine aittir.

Özel ağaçlandırma yapılabilecek sahalar

Orman, Hazine ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilebilecek sahalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Devlet Ormanlarında:

* Orman kadastrosu yapılmamış alanlarda;

– Amenajman planında, bozuk orman alanı olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

– Amenajman planında, orman toprağı (OT) olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

* Orman kadastro yapılan alanlarda;

– Kesinleşen orman sınırları içinde kalan, amenajman planına ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler,

b) Hazine Arazilerinde:

* Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan yerler,

* Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler,

c) Sahipli Arazilerde:

* Tapu senedi olan taşınmazlar,

Özel ağaçlandırma yapılamayacak sahalar

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar – ihya çalışmalarına konu edilemeyecek sahalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Devlet Ormanlarında;

* Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar,

* Doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları,

* Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler,

* Yaban hayatı geliştirme sahaları,

* 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler,

* 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre “özel çevre koruma bölgesi” olarak ilan edilen yerler,

* Otlatma planı ile ayrılan sahalar,

* Kadimden beri kullanılan yaylak ve kışlaklara geçiş yolları,

* Yürürlükteki amenajman planı dönemi içerisinde madencilik faaliyeti sonucu doğal yapısı bozulmuş sahalar,

* Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar,

* Amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar

* Verimli makilik (mak-3) vasfında olan yerler,

* Deniz kıyı kenar çizgisinden tiibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabi göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,

* Dava sonuçlanıncaya kadar mülkiyet problemi sebebiyle davaya konu olan yerler,

* Dört tarafı verimli orman ile çevrili ve mevcut taşı yolu bağlantısı bulunmayan, 15 hekterdan küçük bozuk orman alanları ve orman içi açıklıklar,

* Bakanlıkça 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16 ve 17 inci maddeleri kapsamında izin verilmiş yerler.

* Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerince yapılan uygulama imar planları içerisinde kalan alanlar,

* Belde ve köylerin toplu yerleşik alan sınırdından veya gelişim planları sınırından itibaren 500 metrelik mesafe içerisinde kalan alanlar,

* Genel Müdürlüğümüzce projesi tanzim edilmiş olan ve yılı içerisinde tesis programına alınmış sahalar,

* 0,5 hektardan küçük sahalar.

b) Hazine Arazilerinde;

* Milli Emlak Genel Tebliği’nin (Sıra No:300) “XVIII. Özellik Arzeden Kiralama İşlemleri” bölümünün “c) Ağaçlandırma İşlemleri” başlıklı alt bölümünde özel ağaçlandırma, özel imar – ihya ve özel erozyon kontrolü izni verilmeyecek alan olarak belirtilen taşınmazlar.

c) Sahipli Arazilerde;

* Tapu senedi olmayan yerler,

* Üzerinde ipotek veya haciz bulunan taşınmazlar,

* 0,5 hektardan büyük sahalar

Özel ağaçlandırma yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler

Orman, Hazine ve sahipli arazilerde;

* Köy tüzel kişilikleri,

* Belediyeler,

* Kamu kurum ve kuruluşları

* Her türlü tüzel kişiliği olan; dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları, köye hizmeti götürme birlikleri, kooperatifler, ticari şirketler vb.

* Gerçek kişiler,

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 29 nci maddesine göre izin almak suretiyle vatandaşlıkltan çıkarılanlar ile bunların kurmuş oldukları tüzel kişilikler,

özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel – imar ihya yapabilirler.

Hibe ve Kredilendirme Esasları

Özel ağaçlandırma ve özel imar – ihya çalışmalarında talep edilmesi halinde köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere kredi verilebilir. Hibe veya kredi tahsisi için; Devlet ormanları ve Hazine arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar – ihya çalışmalarında uygulama projesinin onaylanarak saha tesliminin yapılması, sahipli arazilerde ise uygulama projesinin tasdik edilmesi gereklidir.

Kredi ve hibe ile ilgili iş ve işlemler Maliyet Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine Ait Usul ve Esaslara göre yapılır.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar – ihya çalışmalarında hibe veya kredi yerine, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda ve “Usul ve Esaslara” göre verilebilecek hibe veya kredi tutarını geçmeyecek miktarda orman ağacı ve ağaççığı fidanı bedelsiz olarak verilebilir.