16. 17/3. ve 18. Madde İzinleri
4016
page-template-default,page,page-id-4016,central-core-1.0.2,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

16. 17/3. ve 18. Madde İzinleri

Geri Dön

6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; orman sayılan alanlarda “kamu yararı ve zaruret olması” halinde;

Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık
bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve
mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve
binaya, ayrıca 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 9
uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra gereğince gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da
vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim
kurumlarına eğitim ve araştırma maksatlı tesisler yapılması için bu Kanunun 17 nci maddesinin
üçüncü fıkrası esaslarına göre orman sayılan alanlardan bedelli izin verilebilir.

Ayrıca, izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla bedelli izin verilebilmektedir.
Söz konusu Kanun maddesince verilecek izinlere ilişkin iş ve işlemler 15/9/2011 tarihli
ve 28055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin
Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmektedir.

Buna göre orman sayılan alanlardan izin verilmesi istisnai bir hüküm olup verilecek
izinlerde aranacak başlıca şart “kamu yararı ve zaruret olması” dır.
Kanunda izin verilebileceği sıralanmış olanlardan eğitim, sağlık ve spor tesislerinin
yalnızca Devletçe yapılması halinde izne konu edilebileceği açıkça belirtilmiştir. 6831 sayılı
Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşu olan Spor Genel
Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine de izin verilebileceği ayrıca düzenlenmiştir.

Devlet idareleri; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri olup bu idareler 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde
listelenmiştir.
Genel bütçe kapsamı dışında yer alan idareleri ise Kamu Kurum ve Kuruluşu olarak
tanımlanmaktadır.

Talep sahibi izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü
belirten yazılarına,
a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
b) Meşcere haritasını,
c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
ç) Orman kadastro haritasını,
d) Koordinat özet çizelgesini,
dört takım ekleyerek ÖN İZİN için,2
Bu belgelere ilave olarak;
a) Bina tesislerine ait avan projesini,
b) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
c) 1/1000 ölçekli mevzii imar planını,
ç) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis, lisans ve benzeri belge,
görüş, karar veya muvafakatı,
d) Talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim
fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini,
ekleyerek doğrudan KESİN İZİN için müracaat ederler.

Orman sayılan alanlarda yapılan izin müracaatları öncelikle Bölge Müdürlüğünce evrak
üzerinde incelenir, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirilir. Belgeler
tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet
tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, tesislerin Devlet ormanlarında
yapılmasında kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususunu da içeren ön veya kesin izin raporu düzenlenir.

Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça yirmi dört aya kadar ön
izin verilebilir.

Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar
kesin izin verilebilir.

Verilen izin ilgiliye tebliğ edilir. Bir ay içinde taahhüt senedi, bedeller ve teminat alınır.
Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.
Yapılan izin müracaatları öncelikle evrak üzerinde değerlendirildikten sonra oluşturulan
komisyon marifetiyle mahallinde incelenerek formatına uygun izin raporu tanzim edilir.

Rapor ekinde; talep dilekçesi, bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekli vaziyet planı,
1/25000 ölçekli harita, Orman Mühendisleri Odasınca onaylı varsa orman kadastro haritası ile
renklendirilmiş meşçere haritası, memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve
hesap cetvelleri, talep sahasının koordinatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve ilgili
kurumların ait olduğu yılı birim fiyatları veya proforma faturalara göre hazırlanmış Makine
İkmal Şube Müdürlüğünce onaylı metraj ve keşif özetleri, imar gerektiren bina tesislerinde ilgili
birimlerce onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile bölge müdürlüğünce ve Orman
Mühendisleri Odasınca onaylı ağaç röleve planı, Ayrıca diğer Kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakat (ÇED, sit, su tahsis, üretim lisansı, katı atık bertaraf izinlerinde İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce onaylı uygulama projesi ve vaziyet planı) yer alır.

Orman kadastrosu yapılmayan yerlerde öncelikle bu yerlerin orman sayılan yerlerden
olup olmadığına karar verilmelidir.

Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde
dava sonucuna kadar izin verilmez.

Ancak ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma maksadıyla
kamu yararı kararı alınması halinde; mahkeme kararına göre ihtilaflı yerin orman sınırları
dışında kalması durumunda, talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine
ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilebilmekte
olup mahkeme neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal
edilmektedir. Ancak teminat faizsiz olarak iade edilirken alınan bedeller iade edilmez.

Ön İzin;

Ön izinlerde bir defaya mahsus ön izin bedeli alınır. Süre uzatmalarında bedel alınmaz. Ön
izinlerde, izin alanının metre karesi ile o yılın yapraklı ormanlar için belirlenen ağaçlandırma
birim metrekare bedelinin 1/10’u ile çarpımı sonucu bulunacak bedel ön izin bedeli olarak bir
defaya mahsus alınır, süre uzatmalarında bedel alınmaz. Devlet İdareleri ile kamu kurum ve
kuruluşlarından ön izin süresi içinde herhangi bir bedel alınmaz.
Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez.
Ön izin devredilemez.
Harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler ile kendi kusuru dışındaki
sebepler nedeniyle istenen belgelerin tamamlanamadığının bildirilmesi halinde veya uygun
görülecek hallerde, ön izin sahibine ek süre verilebilir. Ön izin süresi uzatmalar dahil toplam 36
ayı geçemez. Ancak nükleer tesisler için 60 aya kadar ön izin süresi uzatılabilir.

Kesin İzin;

Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz.
Kesin izin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla talep edilmesi
halinde Bakanlıkça devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan ruhsat, lisans, tahsis
belgesinin devrini alması, taahhüt senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir edenin
orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

Kesin izin süresi izin sahibinin talebi halinde uzatılabilir. Kesin izin süresi, uzatmalar dahil toplam 49 yılı geçemez. Ancak izin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak
sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle
doksan dokuz yıla kadar uzatılabilir. Tesislerin orman idaresine devir işlemleri bu süre sonunda
yapılır.
İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi
hükümlerine aykırı davranılması halinde ise kesin izin iptal edilerek sona erer. İptal işlemi
ilgiliye tebliğ edilir.
İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alınır.
İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa heyetçe kontrolü yapılarak tutanak tanzim
edilir.

İzin başlangıç tarihi, izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin olurunun verildiği tarihtir.

Devlet İdareleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına adına verilen izinlerde ilgili birim
amirince onaylı, diğer izin sahiplerinde ise noter onaylı taahhüt senedi alınır.
Bedelli olup da noterden onaylı olmayan taahhüt senetlerinde 488 sayılı Kanun gereğince
damga vergisi alınır.
İzin sahibi izin veriliş amacına uygun olarak izin sahasını kullanmak ve izin
başlangıcında alınan taahhüt senedi hükümlerine uymak zorundadır. Her türlü ilave tesis için
ayrıca izin alınması gerekmektedir.

Bedelli verilen izinlerden her yıl tahsil edilmesi gereken arazi izin bedeli, taahhüt senedi
hükümlerine göre hesaplanır ve yine taahhüt senedinde belirtilen ödeme tarihe kadar tahsil edilir.
Zamanında ödenmeyen bedeller için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki
Kanunun 51 inci maddesinde yazılı oranda gecikme zammı alınır.

Kesin izinde;
a) Ağaçlandırma Bedeli
b) Arazi İzin Bedeli
c) Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri
ç) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri
d) Teminat alınır.

İlk yıl arazi izin bedeli; ormanlık alana düşen proje maliyet bedelinin binde beşi olup her
yıl alınır. Ağaçlandırma bedeli; İzin alanı üzerinden Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen
birim fiyatlara göre hesaplanır. Bir defaya mahsus alınır. Orman köylüleri kalkındırma geliri;
Proje maliyet bedelinin yüzde üçü olup bir defaya mahsus alınır. Ağaçlandırma ve erozyon
kontrolü geliri; Proje maliyet bedelinin yüzde ikisi olup bir defaya mahsus alınır.
Devlet idarelerine verilecek izinlerden bedel alınmaz.

Diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine verilen izinlerden bedel alınmaktadır. Ancak bedellerde yasal düzenlemelerden kaynaklanan muafiyetler veya indirimler uygulanır.
Örneğin; 10.05.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre verilecek izinlerde bu Kanunun 8 inci
maddesinde belirtilen indirimler ve muafiyetler uygulanır.

6831 sayılı Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşu
olan Spor Genel Müdürlüğüne yapılacak spor tesislerine izin verilebilmekte ve verilen bu
izinlerden ve 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve
altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadı ile İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir
Belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine verilen izinlerden bedel alınmamaktadır.

Petrol ve Doğalgaz İzinleri;

Ruhsatlı sahalarda, petrol ve doğalgaz arama ve işletilmesi için gerekli yer ve tesislere izin
verilebilir.

Talep sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü
belirten yazılarına;

a) Ruhsatını,
b)Ruhsatın ve talep sahasının üzerinde gösterildiği 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
c) Meşcere haritasını,
ç) Orman kadastro haritasını,
d) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
e) Koordinat özet çizelgesini,
f) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit ve benzeri belge, görüş, karar veya
muvafakatı,
g)Talep edilen sahada yapılacak tesislerin metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına
veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini,
dört takım halinde ekleyerek izin müracaatında bulunur.

Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça ruhsat süresi kadar kesin izin verilebilir.

Alınacak bedeller:

Petrol ve doğalgaz arama izinlerinden;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Arazi izin bedeli, alınır.
Petrol ve doğalgaz tesis ve işletme izinlerinden;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Arazi izin bedeli,
c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,
ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri, alınır.5
Arama izinlerinde ve tesisin oturma alanı dışında kalan keşif özeti bulunmayan sahalar için
arazi izin bedeli, izin süresince arazi iradından yoksun kalma ve izin bitiminden sonra
yetiştirilecek meşcerenin hasılat düşüklüğünden doğan zararın karşılığı olarak Genel Müdürlükçe
belirlenen birim bedel ile verilecek iznin bulunduğu arazinin yol ve yerleşim merkezlerine
yakınlığı, civar arazilerinin rayiç değerleri ve talep alanındaki ormanın vasfı dikkate alınarak
bölge müdürlüğünce tespit edilecek birim kullanma bedelinin toplamının izin alanı ile çarpımı
sonucu hesaplanır.

İzinlere Konu Tesislerin Tamamının veya Bir Bölümünün Kiralanması, İşletme Hakkının Devredilmesi, Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yaptırılması

Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; sağlık, eğitim ve spor tesisi
yapımı maksadıyla verilen izinlere konu asli tesislerin dışındaki kafeterya, kantin, otopark gibi
yan ünitelerin kiralanmasının, aynı fıkra kapsamında diğer izinlere konu tesislerin tamamının
veya bir bölümünün kiralanmasının veya özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının
devredilmesinin, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmasının izin sahibi tarafından talep edilmesi
halinde heyetçe konu incelenir. İnceleme raporu düzenlenir. Uygun görülenlere Bakanlıkça izin
verilir.
İş ve İşlemler Yönetmeliğin (36), (37), (38),(39), (40), (41) ve (42) nci maddelerine göre
yürütülmektedir.

Turizm İzinleri;

Mevzuatta yapılan değişiklik nedeniyle orman sayılan alanda 8/11/2003 tarihinden
itibaren turizm amaçlı izin verilememektedir. Ancak bu tarihten önce turistik tesis yapımı
maksadıyla verilen izin işlemleri yürütülmektedir.
Turizm izinlerinde diğer izinlerden alınan bedellerden ayrı olarak yapılan tesisin
işletmeye açıldığı yıl ile takip eden birinci yıl muaf olmak üzere, devam eden yıllar için izin
verilen alan üzerinde kurulan işletmelerin gayri safi yıllık gelirin %2 si oranında Gayrisafi Yıllık
Gelir Payı alınır.
Ayrıca turizm izinlerinde proje maliyetinin yüzde üçü (%3) oranında teminat alınır.
Orman köylüleri kalkındırma geliri ise 2634 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre tahsis
tarihini takip eden 3 üncü yıldan itibaren 5 yıl vade 5 eşit taksitte tahsil edilir.

2634 Sayılı Kanununa Göre Yapılacak Tahsisler

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde kalan ve 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan yerler bu madde
gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının isteği üzerine en geç 1 ay içinde ilgili Bakanlığa tahsis
edilir.
Turizm alan veya merkezi ilan edilen yerlerdeki ormanlık sahalar Kültür ve Turizm
Bakanlığınca talep edilip teslim alınmadığı müddetçe Bakanlığımızın kontrolünde kalacağından
izne konu edilmesi de Bakanlığımızca olacaktır. Ancak sahada kesilmesi zorunlu orman emvali
varsa kesilerek orman depolarına Teşkilatımızca taşıttırılacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca teslim alınan yer bu Bakanlıkça yatırımcılara tahsis
edilmesi halinde koordinatlı 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve Bölge Müdürlüğünce onaylı ağaç
röleve planı alınarak inşaat faaliyetlerine müsaade edilir.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının
üç katı alan için ağaçlandırma bedeli, ağaçlandırma bedeli alınan alan üzerinden üç yıllık bakım
bedeli alınmaktadır.

18. MADDE İZİNLERİ

Balık Üretim Tesis İzin İşlemleri

Balık üretmek üzere Devlet ormanları içinde veya bu orman sınırlarına dört kilometreye
kadar olan yerlerde tesis kurulmasına izin verilebilir.

Müracaat:

Talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve
kullanılacak su kaynağını belirten yazılarına,
a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
b) 1/200 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
c) Koordinat özet çizelgesini,
ç) Meşçere haritasını,
d) Orman kadastro haritasını,
e) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış fizibilite raporunu,
f) 1/200 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
g) Tesislere ait avan projesini,
ğ) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis ve benzeri belge, görüş,
karar veya muvafakatı,
h) İzin verilecek sahada yapılacak tesislerin metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim
fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini, dört takım halinde
ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek ön
izin için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.

Alınacak bedeller:
Devlet ormanlarında verilen balık üretim tesis izinlerinden;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Orman Kanununun 17 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin
bedeli,
c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,
ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri, alınır.
Ancak; bina izinlerinde, binanın oturma alanı dışında kalan keşif özeti bulunmayan saha
için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde
arazi izin bedeli ayrıca alınır.

Define Arama ve Arkeolojik Kazı Ve Restorasyon İzni
Müracaat:

Define arama taleplerinde talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü,
mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına;
a) Define arama ruhsatını,
b) Ruhsat ve talep sahasının üzerinde gösterildiği 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
c) Meşcere haritasını,
ç) Orman kadastro haritasını,
d) Koordinat özet çizelgesini,
e) 1/100 ölçekli vaziyet planını, dört takım halinde ekleyerek orman idaresinden izin
talebinde bulunur.

Uygun görülenlere define arama ruhsat süresi dikkate alınarak 27/1/1984 tarihli ve 18294
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Define Arama Yönetmeliğindeki şartlarla
Genel Müdürlükçe izin verilir. İzin sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, ağaçlandırma
bedeli ve Orman Kanununun 17 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin
bedeli ile taahhüt senedi alınarak saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay
içerisinde bu işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal
işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı; arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmak istenen yerin ilini,
ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına;
a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
b) Meşcere haritasını,
c) Orman kadastro haritasını,
ç) Koordinat özet çizelgesini,
d) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için
müracaat eder.

Heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet
ormanlarına rastlayan kısımları için bedelsiz izin raporu tanzim edilir. Uygun görülenlere Genel
Müdürlükçe izin verilebilir. İzin sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden taahhüt senedi alınır ve
saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yukarıda belirtilen işlemler
tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ
edilir.

Ocak İzinleri
Devlet ormanları içerisinde veya bu orman sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde
odun kömürü, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların
açılması için izin verilebilir.

Müracaat:
Orman sayılan yerlerde talep sahasının;
a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
b) Meşcere haritasını,
c) Orman kadastro haritasını,
ç) İzin sahasına ait koordinat özet çizelgesini,
d) 1/200 ölçekli vaziyet planını,
Orman sayılmayan yerlerde ise talep sahasının;
a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
b) 1/200 ölçekli vaziyet planını,
c) Mülkiyet belgesi ve/veya kira kontratını, dört takım halinde ekleyerek bölge
müdürlüğünden izin talebinde bulunur.
Orman sınırları içinde bulunanlara bedelli, orman sınırları dışında bulunanlara bedelsiz izin
raporu düzenlenir.
Orman Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sahalarda bu ocakların
açılmasına izin verilmez.

Devlet ormanları içinde tesis edilecek ocaklardan;

a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Orman Kanununun 17 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin
bedeli alınır.

Fabrika, Hızar, Şerit Kurma İzinleri:
Orman ürünlerini işleyecek her türlü fabrika ile Devlet ormanları sınırlarına dört
kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit tesisi kurmak isteyenlere izin verilebilir.

Müracaat:
Talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkisini ve yüzölçümünü
belirten yazılarına;

a) Fizibilite raporunu,
b) Talep sahasını gösterir 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
c) 1/100 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
ç) Tesislerin kurulacağı taşınmaza ait mülkiyet belgesini veya kira kontratını dört takım
halinde ekleyerek orman idaresinden izin talebinde bulunur.

Heyetçe; arazi incelemesi, fizibilite raporu, civar ormanlarının üretim durumu ve bu tip
tesislere olan ihtiyacı dikkate alınarak izin raporu düzenlenir.
Uygun görülenlere hammadde garantisi vermemek kaydıyla fabrikalara Bakanlıkça, hızar
ve şeritlere Genel Müdürlükçe tesis kurma izni verilebilir.
İzin sahipleri, tesis içinde ve çevresinde damgasız ve nakliyesiz kaçak orman emvali
bulundurmamayı, işlememeyi ve orman idaresince istenen diğer tedbirleri almayı kabul ettiğini
taahhüt etmek zorundadır.

Devlet ormanlarında fabrika, hızar, şerit tesislerine izin verilmez.